Job Vacancy: Oifigeach Forbartha Pobail / Community Development Officer opportunity

Oifigeach Forbartha Pobail 

Is comhlacht forbartha áitiúil comtháite é Forbairt Áitiúil CLG Dhún na nGall a bunaíodh sa bhliain 1995. Cuireann muid ar fáil roinnt clár atá maoinithe go seachtrach do phobal Dhún na nGall. Anois, tá Forbairt Áitiúil CLG Dhún na nGall (DLDC) ag lorg iarratais don phost mar Oifigeach Forbartha Pobail mar pháirt dá Clár SICAP 2024 – 2028. Seo conradh ar thréimhse seasta, a d’fhéadfaí a leathnú ag brath ar mhaoiniú. 

Beidh ar an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi oibriú mar bhall de SICAP Sprioc 1 / Foireann Forbartha Pobail i nGaeltacht Dhún na nGall le tacú le agus acmhainní a thabhairt do phobail atá faoi mhíbhuntáiste agus do spriocghrúpaí atá imeallaithe chun dul i ngleic le ceisteanna faoi ionchuimsiú sóisialta agus comhionannas. 

Tá trí bliana, ar a laghad, de thaithí ábhartha nó cáilíocht ábhartha tríú leibhéal de dhíth in Forbairt Pobail. Meastar go mbeidh an ról seo lonnaithe in oifig Ghaoth Dobhair agus beidh cumas cumarsáide trí Ghaeilge ina bhuntáiste. 

Chun iarratas a dhéanamh ar an phost, cuir litir iarratais le ríomhphost maraon le Curriculum Vitae reatha chuig Roinn na nAcmhainní Daonna ag: [email protected] 

Ní mór na hiarratais a bheith istigh ar nó roimh Dé hAoine an 12ú Eanáir 2024. Tá cur síos ar an Phost le fáil ó [email protected] agus ar shuíomh gréasáin DLDC www.dldc.org. Is dócha go mbeidh na hagallaimh ar siúl sa tseachtain dár tosach Dé Luain an 22ú Eanáir 2024. Coimeádaimid an ceart na critéir gearrliostála a fheabhsú. D’fhéadfaí painéal a chur le chéile ína dtiocfaí folúntais mar an gcéanna a líonadh. 

Tá Forbairt Áitiúil CLG Dhún na nGall tiomanta do Pholasaí Comhdheiseanna. Beidh canbhasáil ina cúis le dícháiliú. 


Community Development Officer 

Donegal Local Development CLG is an integrated local development company established in 1995. We deliver a number of external funded programmes to the Donegal community. Donegal Local Development CLG (DLDC) are now inviting applications for the position of Community Development Officer, as part of its SICAP 2024 – 2028 Programme. The role will be on a fixed term basis, which may be extended subject to funding. 

The successful candidate will be required to work as a member of the SICAP Goal 1 / Community Development Team in Donegal Gaeltacht to support and resource disadvantaged communities and marginalised target groups to address social inclusion and equality issues. 

A recognized and relevant Third Level qualification and / OR a minimum of three years’ experience of Community Development is required. This role is expected to be based in a Gaeltacht based office, ability to communicate through the Irish language is advantageous. 

To apply for the position: Please submit by email a Letter of Application together with current Curriculum Vitae to: HR Department, clearly outlining how you meet the criteria, to: [email protected] 

Applications to arrive no later than Friday 12th January 2024. Job Descriptions are available from [email protected] and also on the DLDC website  www.dldc.org. Interviews are likely to take place on Monday 22nd January 2024. We reserve the right to enhance the shortlisting criteria. A panel may be formed from which similar vacancies may be filled. 

Donegal Local Development CLG is committed to a Policy of Equal Opportunity. Canvassing will disqualify

Job Vacancy: Oifigeach Forbartha Pobail / Community Development Officer opportunity was last modified: December 22nd, 2023 by Staff Writer

Tags:

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *